2013-03-14

Los tres monos sabios. The three wise monkeys.

Los tres monos sabios.
The three wise monkeys.
三猿